Regions

Region 1- Greg Chromy 
Region 2- Scott Przystas
Region 3- Emily Brumbaugh
Region 4- Lindsey Tocco
Region 5- Jon Hoydic